Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Texturen

ما باهم داستان می‌نویسیم

با ما باش! بنویس

هنوز تا 15 سپتامبر برای شرکت در کلاس‌های نویسندگی فرصت هست. موضوع نوشته‌ها باید پیرامون همزیستی در لیندن باشد و این البته قابل درک است. بدیهی است که موضوع بر سر همزیستی انسان‌هایی از خاستگاه‌های متفاوت می‌باشد

06.07.2018

نوشته‌ها در اختیار تمامی شرکت کنندگان قرار می‌گیرد، توسط دفتر برنامه، ادیت و درصورتی که به زبانی غیر از آلمانی نوشته شده باشد، به آلمانی نیز ترجمه می‌گردند. اگر موضوع با اهمیتی به نظرتان می‌رسد. به تعدادی شرکت کننده نیاز داریم

ایمیل برای پرسش‌های احتمالی texturen@kulturzentrum-faust.de

www.texturen-linden.de

Welt-in-Hannover.de bedankt sich herzlich für die tolle Unterstützung bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, sowie zahlreichen Organisationen und hofft auf weitere gute Zusammenarbeit.

Schirmherrin des Projekts Welt-in-Hannover.de ist Frau Doris Schröder-Köpf, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover