Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Maulbeeren

روایت

درخت توت و یک شانس بزرگ

  فواز سلیمان | 10.08.2016

درخت توت
در سوریه تقریبا در حیاط هرخانه یا در هر باغ یک درخت توت وجود دارد. البته درختان انار، انجیر یا انگور نیز هستند، اما درخت توت برای ما بچه ها چیز دیگری بود: میوه اش نه پوست داشت و نه هسته. رنگش سفید، قرمز یا رنگ های دیگر بود.
بچه که بودیم به راحتی از آن بالا میرفتیم و تا جایی که می توانستیم میخوردیم. میوه هایی که در اثر رسیدگی بسیار یا در اثر وزش باد بر زمین می ریختند خوراک مرغ ها، مرغابی ها؛ غازها و دیگر پرندگان میشدند. توت برای ما بچه ها چیزی بود شبیه آبنبات لاستیکی اینجا در آلمان.
هرچند زمان زیادی است که من در هانوفر زندگی میکنم، تازه همین سال گذشته با استخر باز ریکلینگن آشنا شدم. هنگامی که برای نخستین بار با دوچرخه به آنجا رفتم، بسیار مورد توجهم قرار گرفت. یک فضای روستایی.
طبیعتی زیبا، درختان زیاد و برکه ای که میتوان در آن شنا کرد. از آنجا که در محلۀ زوداشتات زندگی میکنم، میتوانم با دوچرخه از کنار دریاچۀ مرکزی شهر به سمت ریکلینگن بروم. از زیر یک پل رد میشوی و باریکه راهی در دودقیقه تو را به مقصد رهنمون میشود.
هنگامی که در ماه ژوئیۀ امسال داشتم با دوچرخه برای شنا میرفتم، پشت اولین پل متوجه توت هایی شدم که روی زمین ریخته بود. از کشف درخت توت در آنجا بسیار متعجب شدم. از دوچرخه پیاده شدم و روی زمین را با دقت بیشتری نگاه کردم. میوه های زیادی روی زمین ریخته بود. به بالا نگاه کردم. درخت توتی دیدم پر از میوه. حس میکردم گنجی یافته ام. از درخت بالا رفتم و مقداری توت چیدم و مستقیم در دهان گذاشتم. هرگز فکر نمیکردم اینجا، در هانوفر، درخت توت بیابم و این را به حساب شانس گذاشتم.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover