Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

مسلمان واقعی

شعر فارسی

شعری از پروین اعتصامی

  محسن عطایی | یاسمین عطایی | 01.06.2018

واعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ می‌دانی مسلمانی به چیست ؟
صد ق و بی آزاری و خدمت به خلق
هم عبا د ت ، هم کلید زند گی ست
گفت زین معیار اندر شهر ما
یک مسلمان هست، آن هم ارمنی است

پروین اعتصامی

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover