Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

شهرفرنگ

از آنروز

.در هر صورت فکر کنم تحولی مثبت در من بوجود آمد؛ تحولی که هنوز نمی دانم چیست

  M. Puya Eslami | 27.09.2019

شعر

دیار مه‌آلود

فرهادهای وطن
دیگر
به گرد دامن شیرین نمی‌گردند

  عبدی بوشهری | 27.08.2019

دعوت به نمایشنامه خوانی

دوستانی که اهل تئاتر و نمایشنامه خوانی اند، تماس بگیرند تا برنامه ریزی کنیم و اجرا.

  م. پویا اسلامی | 13.08.2019

Symbolbild für Zusammenhalt und Freundschaft_einander haltende Hände

Gedicht

"Wahre Freunde"

Sinngemäße Übersetzung von Mohsen Ataey mit Unterstützung von Anja Lutz.

  Mohsen Ataey | Anja Lutz | 05.02.2019

شعر

افسانۀ بهار

  عبدی بوشهری | 14.12.2018

Herbstblätter

شعر

بسیاری

  Abdulrahman Afif | 13.11.2018

Freiheit_Keksfoto von Ralf Kopka

چگونه به آزادی دست می‌یابید؟

این آن آزادی است که من می‌جویم

حتا عشق به انسانی دیگر ـ‌مهم‌ترین بخش از زندگی‌ـ آزادی انسان را می‌رباید

  Mahabad Allaie | 31.07.2018

مسلمان واقعی

شعر فارسی

شعری از پروین اعتصامی

  محسن عطایی | یاسمین عطایی | 01.06.2018

1 2

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover