Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

آکسیون درهمبستگی با مردم ایران

آکسیون کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر در همبستگی با جنبش نوین مردم ایران

  | 14.01.2020

تظاهرات عمومی

اعتصاب عمومی در اعتراض به شرایط محیط زیست

فریاد «جمعه برای آینده» رساتر میشود

  M. Puya und Martin Tönnies | 23.12.2019

"Blickwechsel"تغییرنظر"

از زندگی و آموزش در آلمان

Der Film „Blickwechsel: Vom Leben und Lernen in Deutschland“ ist im Rahmen eines Projektes des hannoverschen Netzwerks ALBuM in Kooperation mit der Landeshauptstadt Hannover entstanden.

  Koordinationsstelle ALBuM | 18.12.2019

پارە پایانی سخن رانی خانم هاید

پارە پایانی سخن رانی خانم هایدە مغیثی

  | 16.12.2019

اسعد رشیدی: جام لبریز شکیب مردم

اسعد رشیدی: جام لبریز شکیب مردم

  | 26.11.2019

سخن رانی دکتر اسعد رشیدی در کارگاه ایرانی های شهر هانوفر آلمان دربارە ی ادبیات قرن نوزدهم روس

سخن رانی دکتر اسعد رشیدی در کارگاه ایرانی های شهر هانوفر آلمان دربارە ی« پرتوی بر تاریخ ادبیات قرن نوزدهم روس و بازتاب آن در جهان همروزگار» ۱۸آگوست ٢٠١٦

  | 26.11.2019

پارەی نخست سخن رانی دکتر هایدەی مغیثی در کارگاە ایرانیهای شهر هانوفر آلمان

پارەی نخست سخن رانی دکتر هایدەی مغیثی در کارگاە ایرانیهای شهر هانوفر آلمان در بارەی« زنان و جنبش سوسیالیستی»(٢٦ آگوست ٢٠١٩)

  | 25.11.2019

1 2 3 4 5 6 7

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover