Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

پارەی پایانی سخنرانی آقای حسین نقی پور در کارگاە ایرانی های شهر هانوفر آلمان

پارەی پایانی سخنرانی آقای حسین نقی پور در کارگاە ایرانی های شهر هانوفر آلمان دربارەی « رادیو فلورا، رادیویی مردمی و خودگردان بر بستر جنبس های اجتماعی»٩/١١/٢٠١٨

  M.Puya Eslami | 15.04.2019

Wochen gegen Rassismus

Das WiH Team hat einen Clip dazu produziert

Nach einer Idee von

  M. Puya | 18.03.2019

1 2 3

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover