Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

ویدئوها

پارەی پایانی سخنرانی آقای دکتر اسعد رشیدی در بارەی: نقش وکارکرد ایدئولوژی در مناسبات بین الملل درکارگاه ایرانی های شهر هانوفر آلمان(١٢ آپریل ٢٠١٩)، همچنین نمایشنامە خوانی آقای محمد پویا اسلامی

  | 01.07.2019

پارەی نخست سخنرانی آقای دکتر حسن بنائی در بارەی: اسلام چگونە پدید آمد(٢٦آپریل ٢٠١٩)

  | 01.07.2019

پارەی نخست سخنرانی دکتر اسعد رشیدی در بارەی «نقش و کارکرد ایدئولوژی در سپهر مناسبات بین الملل» در کارگاە ایرانی های شهر هانوفر آلمان ،١٢ آوریل ٢٠١٩
پارەی نخست سخنرانی دکتر اسعد رشیدی در بارەی «نقش و کارکرد ایدئولوژی در سپهر مناسبات بین الملل» در کارگاە ایرانی های شهر هانوفر آلمان ،١٢ آوریل ٢٠١٩

رونمائی رومان «کرانەهای مەآلود

رونمائی رومان «کرانەهای مەآلود» از سوی دکتر اسعد رشیدی نویسندەی اثر در کارگاە ایرانیهای شهر هانوفر آلمان(١٥/٢/٢٠١٩)

  M.Puya Eslami | 14.05.2019

پارەی پایانی سخنرانی آقای حسین نقی پور در کارگاە ایرانی های شهر هانوفر آلمان

پارەی پایانی سخنرانی آقای حسین نقی پور در کارگاە ایرانی های شهر هانوفر آلمان دربارەی « رادیو فلورا، رادیویی مردمی و خودگردان بر بستر جنبس های اجتماعی»٩/١١/٢٠١٨

  M.Puya Eslami | 15.04.2019

1 2 3 4

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover