Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Kenne deine Rechte

«حقوق خود را بشناس» برای زنان مهاجر

آشنایی با حقوق» برای زنان مهاجر

بروشوری در مورد پروسه‌ی پناهندگی، خانواده، آموزش، کار، مقابله با خشونت و بسیاری دانستنیهای دیگر برای زنان. به زبانهای انگلیسی، فرانسه، عربی، فارسی و روسی

https://www.nds-fluerat.org/24621/zeitschrift/neue-broschuere-informationen-fuer-weibliche-gefluechtete/

30.05.2017

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover