Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

اعتصاب جهانی آب و هوایی

#PEOPLENOTPROFIT

جمعه ها برای آینده» به مناسبت دهمین «اعتصاب جهانی آب و هوایی» بار دیگر به خیابان ها آمد. این بار با شعار" مردم نه سودبیشتر" - "

  M. Puya Eslamiم. پویا اسلامی | 28.03.2022

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover