Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

مجموعه ویدیویی روز جهانی زن

زنان گریه نمی کنند - تیزر

F*collective
تجربیات شخصی خود را در مورد زنانگی و تبعیض جنسیتی به اشتراک می گذارد.
.

  kargah e. V. & Faust e. V. | 08.03.2022

من به عنوان یک زن کیستم؟ - جنسیت گرایی از کجا شروع می شود؟ - جنسیت من چگونه بر زندگی من تأثیر می گذارد؟ - چطور باهاش ​​کنار بیام؟ - من می خواهم کی باشم؟ f*collective یک مجموعه تئاتر بین فرهنگی زنان است که به طور هنرمندانه موضوعاتی مانند تنوع، هنجارهای اجتماعی، بدن و جنسیت را بررسی می کند.

این تیزر سه ویدیوی این مجموعه است

kargah e. V./ Kulturzentrum Faust.تولید مشترک ازکارگاه و فاوست

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover