Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

رسانه های مدرن

کارگاه می خواهد مهارت های دیجیتال را آموزش دهد


آلمانی را یاد بگیرید – و همزمان با دنیای رسانه های دیجیتال آشنا شوید. این مفهوم یک دوره زبان جدید و اصلاح شده «دیجیتال» است. اولین اجرای آزمایشی در خانه کارگاه در پاییز 2021 بود.

  Martin Tönniesمارتین تونیز | 17.12.2021

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover