Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
LIP Alle mit Banner

Kommentar zum LIP

فرهنگ جدید بحث، رنگارنگ و چندزبانه می شود

مراسم آغازین لیپ 2.0 تمایلات و آرزوهای بسیاری بوجود آورد. اکنون ساختار جدبد
آغاز می شود..

  Claudia Ermelکلودیا ارمل | 20.01.2020

عکس: مارتین تونیس


برنامه ی مشارکت لبپ 2.0 در هانوفر با بسیاری ازافراد مشهور و دو روز مبادله ی چند فرهنگی، پرشور آغاز شد. از آنجا که سخنرانان صریحاً ابراز تمایل داشتند که در چندین مورد اختلاف نظر داشته باشند ("اختلافات اساسی و ضروری برای دموکراسی ماست" ، چندین سخنران در این مورد عقیده مشابه داشتند) ، هفت کارگروه گفتگو به همه فرصت داد، تا نظرات غیر معمول را مطرح کنند. برنامه ادغام محلی از جهات مختلف هنوز هم باز و انعطاف پذیر است. حتی شرایط عمومی LIP 2.0 توسط بازدید کنندگان در این مراسم مورد سؤال قرار گرفت. نه ترکیب گروه های کارشناسان و نه کمبود نمایندگان جوانان (شما در مورد آینده ما تصمیم می گیرید) »به سادگی پذیرفته شدند.

گفتگوی میان فرهنگی را با LIP 2.0 تمرین کنید

البته کل مراسم نسبتاً هماهنگ و مسالمت آمیز بود. ما همچنین باید برای یک همزیستی سازنده، آموزش جدی در مورد فرهنگ گفتگو در یک فضای میان فرهنگی داشته باشیم. بهرحال اکنون پیمودن نخستین گام برای LIP به مردم واگذار شده است. هر دور گفتگو دو دقیقه فرصت داشت تا نتایج را ارائه دهد.
همه شرکت کنندگان دیده اند که تبعیض، نژادپرستی روزمره و محرومیت هنوز هم در جامعه ما یافت می شود. با وجود این؛ جامعه ای آزاد با تمام قومیت ها و فرهنگ ها هدف بی قید و شرط همه ما است، پس برابری و دموکراسی پایه ی این امر است..

دو دقیقه در هر دور گفتگو

و کارگروه ها چه نتیجه ای داشتند؟ بزرگترین آرزوی مشترک ایجاد هرچه بیشتر مکانهایی برای آشنایی بود. از آنجا که این موارد هر چه بیشتر در همه ی محله ها مورد نیاز است، امکان دارد که یک خانه جهانی از فرهنگ ها چندان مؤثر نباشد. علاوه بر این، نظرات جالب، ایده ها و همچنین پیشنهادات انتقادی زیادی در زمینه موضوعات موضوعی وجود داشت که در مقاله Speed ​​به عموم مردم ارائه شد.

همه باید در مفهوم جدید خود برای جامعه متنوع و منصفانه شهری هانوفر از آینده سخن بگویند. سایت جهان در هانوفر نقش مهمی در این زمینه خواهد داشت و از مردم سراسر شهر درباره LIP سؤال می کند.

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover