Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Young Migrants Blog

وبلاگ مهاجران جوانYoung Migrants Blog

چه چیزی شما را به حرکت در می آورد

"ما آینده در حال حاضر هستیم - از شمال، جنوب، شرق، غرب ؛ مهاجر، آلمانی، با و بدون پیشینه ادغام، علیه نژادپرستی، جوان، هنرمندانه، سیاسی، کنجکاو وبا اعتماد به نفس.
در مورد زندگی خود ، دیدگاه مان را در مورد چیزهای، انتقادی، عصبی، سرگرم کننده ، در همبستگی، عجیب و غریب می نویسیم. تحت عنوان وبلاگ مهاجران جوان، ما چشم انداز مهاجرین جوان را برای بسیاری از افراد جامعه قابل رویت می سازیم. "
عجیب؟ سایت ما توضیح می دهد که چگونه است.

اینجا ببینید:

Young Migrants Blog Upgration.

09.01.2020

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover