Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de
Fettnäpfchen-Kolumne: Afghanische Männerparty

Die Fettnäpfchen-Kolumne

جشن مردانۀ افغان ها

با هم یا جدا ـ مردان و زنان افغان چگونه جشن میگیرند؟

  هلگا باربارا گوندلاخ | 16.09.2019

اینگرید در یک هایم پناهندگی کار می کند. به ویژه او روی یک جوان 22 ساله به نام رحمت که به تنهایی به آلمان آمده تمرکز دارد. روزی یکی از خانواده های ساکن هایم به مناسبت تولد دو دخترشان جشن کوچکی در هایم ترتیب داده و تنی چند از کارکنان هایم از جمله او را نیز دعوت کرده بودند. اینگرید با کنجکاوی به سوی میز غذا میرود و چند غذایی را که برایش بیگانه بودند بر می دارد و گوشه ‎ای را برای نشستن و خوردن برمی‎ گزیند. لحظه ‎ای بعد احساس ناخوشایندی به او دست میدهد و ناگهان متوجه م‎شود که به اتاق مردها آمده و زنان در یک اتاق دیگر هستند. نه تنها مردان، که زنان نیز با حیرت به او مینگریستند.

وی رحمت را می یابد و مودبانه اما خیلی جدی به او میگوید که باید در این مورد به او از پیش تذکر میداد. رحمت مخالفت میکند و میگوید: اینها باید ببینند که مردم در آلمان چگونه زندگی میکنند.

چه اتفاقی رخ داده بود؟

در برخی فرهنگها مردان و زنان در فضای جداگانه جشن میگیرند: مردان میان خود و زنان نیز در میان خود. بدیهی است اینگرید میدانست که رحمت از فرهنگی میآید که به ویژه در زمینۀ روابط زن و مرد، تفاوت بسیاری با جامعۀ آلمان دارد. به عنوان مثال اینکه چه کسی خانواده را در بیرون نمایندگی میکند، یا اینکه دختر و پسر به گونه ‎ای بسیار متفاوت تربیت میشوند. اما در هنگام جشن به این امر فکر نکرد به ویژه شاید بدان خاطر که با رحمت رابطه ای بسیار باز دارد که در آن «جنسیت» نقشی ندارد. اینگرید در اینجا همان رفتاری را کرد که همه با یک بشقاب پر میکنند: هر مرد یا زنی، چهرۀ آشنایی یا گوشه ‎ای راحت میجوید.

برای زنان افغان تحت عنوان «شرم از بیگانه» احتمالا چنین به نظر میرسید که اینگرید به عنوان یک زن میبایست به سمت آنان میآمد. شاید برخی رفتار او را با معیارهای فرهنگی خود «غیراخلاقی»، «مسخره»، شاید هم «شجاعانه» اما به هرحال «غیرعادی» ارزیابی کرده باشند.

غیر از آن، مسئله چگونه میتوانست پیش برود؟

وقتی کسی با یک فرهنگ آشنایی دارد نباید برای سایر وابستگان به آن فرهنگ تصمیم بگیرد. کسی که از رفتار یک فرد، خارج از خانوادۀ خود آگاهی دارد نباید تصمیم بگیرد که خانواده ‎اش در این مورد چه تصمیمی بگیرند.

اینگرید میتوانست از پیش بپرسد که فرهنگ رحمت درمورد جشن‎ها چگونه است و از او انتظار چه رفتاری میرود. رحمت نیز میبایست در مورد این تفاوت فرهنگی به اینگرید هشدار میداد.

ظاهرا اینگرید برای رحمت تا جایی که به جا افتادن او در جامعۀ میزبان مربوط می گردید، فقط یک کارمند معمولی نبود. شاید ـ کاملا بدون نقشۀ قبلی ـ می خواست برای دوستان و آشنایان خود روشن سازد که تا چه اندازه در فرهنگ آلمانی به ویژه در امر بسیار پراهمیتِ برابرحقوقی زن و مرد پیشرفت کرده است. اما لازم بود که در این مورد یک گفتگوی باز میان رحمت و اینگرید از پیش صورت میگرفت. اینگونه با مسئله برخورد کردن، خلط مبحث است.

"Fettnäpfchen یعنی چه

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover