Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

میکروفون آزاد در محوطۀ چمن

کتابخوانی در هوای آزاد ـ محوطۀ چمن فاوست

باوجود هوای توفانی، برنامۀ کتابخوانی چندزبانۀ «میکروفون آزاد» برگذار گردید». گزیده‌ای از سخنرانیها

  مارتین تونیس | 14.11.2017

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover