Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de Welt-in-Hannover.de

بولتن

  | 18.02.2019

0:17 / 29:24
بخش چهارم مراسم یادمان جانباختگان قتلهای زنجیرە ای پائیز ١٣٧٧در شهر هانوفر آلمان(٨ـ١٢ـ٢٠١٨)

  Puya | 18.02.2019

پارەی پایانی مراسم یادمان جانباختگان قتلهای زنجیرە ای پائیز ١٣٧٧در شهر هانوفر آلمان(٨ـ١٢ـ٢٠١٨)

  | 18.02.2019

Sharif im Gespräch

مصاحبه

همه‌ی انسان‌ها برابرند، اینطور نیست؟

شریف به تنهایی از افغانستان گریخته، از راه خشکی و دریا خود را به آلمان رسانده است. او که اکنون 22 سال دارد و در هانوفر زندگی می‌کند، می‌خواهد در بخش خدمات اجتماعی شغلی بیابد

  کلودیا ارمل | 06.02.2019

بخش نخست مراسم یا

3:50 / 28:45
بخش نخست مراسم یادمان جانباختگان قتلهای زنجیرە ای پائیز ١٣٧٧در شهر هانوفر آلمان

  | 06.02.2019

Symbolbild für Zusammenhalt und Freundschaft_einander haltende Hände

Gedicht

"Wahre Freunde"

Sinngemäße Übersetzung von Mohsen Ataey mit Unterstützung von Anja Lutz.

  Mohsen Ataey | Anja Lutz | 05.02.2019

شب‌بیداری ایرانیان

شب احیای کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات هانوفر

شب‌بیداری سیاسی ایرانیان در ماه ژانویه 2019 در همبستگی با کارگران زندانی در ایران

  مارتین تونیس | 01.02.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

جهان در هانوفر از کمک‌های همکاران افتخاری خود و حمایت‌ نهادهای گوناگون سپاسگذاری می‌کند و به ادامۀ این حمایت‌ها و همکاری‌ها امید دارد.

سرپرست پروژۀ جهان در هانوفر خانم دوریس شرودرـ کوپف، مسئول امور مشارکت مهاجرین، در شهرداری هانوفر می‌باشند.

kargah e. V. - Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrations- und Flüchtlingsarbeit    Kulturzentrum Faust e. V.    Landeshauptstadt Hannover